Karta informacyjna – Monitoring Wspólnot

Karta informacyjna - DOSTAWCY Karta informacyjna - KLIENCI Karta informacyjna - REKRUTACJA

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
MONITORING WSPÓLNOT

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie Wspólnot Mieszkaniowych będących pod zarządem „DUBWAR” Sp. z o.o., ul. Ryblewskiej- Cichońskiej 8a/2, 63-900 Rawicz

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu na terenie nieruchomości:

 a) ul. Spokojna 6, 63-900 Rawicz - jest Wspólnota Mieszkaniowa „Spokojna 6”,
 b) ul. Spokojna 6A, 63-900 Rawicz - jest Wspólnota Mieszkaniowa „Spokojna 6A”,
 c) ul. Spokojna 6B, 63-900 Rawicz - jest Wspólnota Mieszkaniowa „Spokojna 6B”,
 d) ul. Spokojna 6C, 63-900 Rawicz - jest Wspólnota Mieszkaniowa „Spokojna 6C”,
 e) ul. Spokojna 6D, 63-900 Rawicz - jest Wspólnota Mieszkaniowa „Spokojna 6D”,
 f) ul. Spokojna 8, 63-900 Rawicz      - jest Wspólnota Mieszkaniowa „Spokojna 8”,
 g) ul. Mickiewicza 31-34, 56-300 Milicz – jest Wspólnota Mieszkaniowa „Mickiewicza 31-34”
 h) ul. Mickiewicza 35-38, 56-300 Milicz – jest Wspólnota Mieszkaniowa „Mickiewicza 35-38”
 i) ul. Sułowska 5-5a, 56-300 Milicz – jest Wspólnota Mieszkaniowa „Sułowska 5”
 j) ul. Wojska Polskiego 48, 56-300 Milicz- jest Wspólnota Mieszkaniowa „Osiedle Parkowe”

 

2. Zarządcą Wspólnot Mieszkaniowych, o których mowa w punkcie 1 jest „DUBWAR” Sp. z o.o., ul. Ryblewskiej- Cichońskiej 8a/2, 63-900 Rawicz, tel. 655451717, który jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi;

3. Informacje podane w niniejszej klauzuli odnoszą się osobno do każdego Administratora, o którym mowa w punkcie 1, a ilekroć mowa o nieruchomości/terenie nieruchomości odnosi się to do poszczególnych nieruchomości wyłącznie w granicach danej wspólnoty mieszkaniowej wymienionej w punkcie 1,

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (dane osobowe, które mogą być zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu to przede wszystkim wizerunek, ale mogą to być również inne dane pozwalające na zidentyfikowanie danej osoby) jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na monitorowanym terenie;

5. Monitoring obejmuje obszar nieruchomości danej Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie części wspólnych nieruchomości tej Wspólnoty - na zewnątrz budynków i rejestruje wyłącznie obraz bez dźwięku;

6. W związku z przetwarzaniem, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania. Zapis nagrania ulega skasowaniu poprzez automatyczne nadpisanie kolejnych nagrań. Okres ten może ulec wydłużeniu, gdy zachodzi konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowań prowadzonych przez stosowne organy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

10. W zakresie wynikającym z przepisów prawa osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych z wyłączeniem danych innych osób, może żądać usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

11. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Stawki 2, 00-193 Warszawa;

12. Osoba chcąca uzyskać więcej informacji w zakresie jej danych osobowych rejestrowanych systemu monitoringu danej Wspólnoty Mieszkaniowej, może skontaktować się z Zarządcą, o którym mowa w punkcie 2.

POBIERZ PLIK PDF: Karta informacyjna – Monitoring Wspólnot