Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zarządzania oferujemy Państwu prowadzenie administrowania nieruchomością wspólną w zakresie:

 • reprezentacji Wspólnoty Mieszkaniowej w stosunkach z poszczególnymi właścicielami lokali,
 • reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami administracji państwowej oraz samorządowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną,
 • zlecania kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodne z wymogami przepisów prawa budowlanego,
 • zawierania i rozwiązywania umów z usługodawcami na utrzymanie w należytym porządku nieruchomości wspólnej.
 • zawierania i rozwiązywania umów na konserwację i pielęgnację terenów zieleni zlokalizowanych na nieruchomości,
 • zawierania i rozwiązywania umów z dostawcami mediów do nieruchomości wspólnej, energii elektrycznej, wody oraz umów dotyczących odprowadzania ścieków,
 • sporządzenia rocznego sprawozdanie z swej działalności oraz sprawozdania finansowego wspólnot,
 • przygotowywania projektów uchwał i zwoływanie zebrań Właścicieli lokali, nie później niż  w pierwszym kwartale każdego roku,

Od strony technicznej:

 • sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości i przyjęcia dokumentacji technicznej ( w tym.  m. in: budowlanej, powykonawczej, książki obiektu budowalnego),
 • przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacji dokumentacji budynku,
 • ustalenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali; wykazu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej oraz wykazu użytkowników lokali niewyodrębnionych,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, oraz projektów budowlanych częściowych i całkowitych remontów budynku,
 • zlecenie wykonywania bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej oraz sprawowania nadzoru nad wykonaniem tych praczlecanie usuwania awarii i jej skutków na nieruchomości wspólnej,

Od strony formalno- finansowej:

 • rejestracja wspólnoty w GUS i Urzędzie Skarbowym,
 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty  Mieszkaniowej i dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki
 • tworzenie rocznych planów inwestycyjno-gospodarczych,
 • prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym oraz ZUS,
 • sporządzanie rozliczeń oraz sprawozdań finansowych zgodnie z wymaganiami,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,